Disiplin Kurulu

Genel Merkez Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir ve 4 üyesi bulunmaktadır. Her seviyedeki hakiki ve hükmi şahısların söz, fiil, ve eylemlerinin kanunlara ve dernek tüzüğüne uygunluğunu denetler. İlgililer hakkında UID üyeleri adına hüküm verir.

Kurul, disiplin cezasını gerektirecek bir olay karşısında en geç bir hafta içince toplanır ve gerekli kararları bir hafta içerisinde alır, uygular ve karar raporuna işler. Kurul kararları oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Genel Başkan
karar verir. Disiplin cezaları ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

 

Mehmet Alkan

Disiplin Kurulu


 

 

Tansu Kemal Acar

Disiplin Kurulu


 

 

Ramazan Aygör

Disiplin Kurulu


 

 

Nevin Toy Unkel

Disiplin Kurulu